ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. ընկերության ներքին և արտաքին փաստաթղթաշարժի կազմակերպում,

 2. հայտատուների հետ կապերի ապահովում,

 3. գրանցման հավաստագրերի հետ կապված աշխատանքների իրականացում,

 4. դեղերը գրանցելու, գրանցումն անվավեր ճանաչելու և մերժելու վերաբերյալ ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամաններով սահմանված աշխատանքների իրականացում,

 5. կենտրոնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով () աշխատանքների իրականացում,

 6. ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի գրանցման նպատակով հայտերի կամ գրությունների հետ աշխատանքների իրականացում,

 7. փաստաթղթերի արխիվացում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Մերի Լենորդի Զաքարյան

Տնտեսագետ

Հեռախոս`(+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1.  «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 4. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 5. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 6. Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 22-Ն հրամանը

 7. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 22-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 19-ի N 02-Ն հրամանը

 8. Հրաման 2022 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 029-Ա-22 Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին