ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

ՀՀ-ում գրանցման ներկայացրած դեղերի, անասնաբուժական դեղերի և բժշկական արտադրատեսակների փորձաքննություն և արժևորում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ռիտա Աղվանի Սարգսյան

Դեղագետ

Հեռախոս`(+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 5. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 7. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 8. Կենդանական ծագում ունեցող մթերքներում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշումը

 9. Հայաստանի Հանրապետությունում հսկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների կազմը (ցանկը) հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշումը

 10. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման, բժշկական միջին մասնագիտական ու բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշումը

 11. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դեղագրքերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2017թ. հունիսի 23-ի N716-Ն որոշումը

 12. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջազգային մասնագիտական կազմակերպություն սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 172 -Ա որոշումը

 13. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի ապրիլի 13-ի N07-Ն և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 2018 թվականի մայիսի 31-ի N14-Ն հրամանները

 14. Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N22-Ն հրամանը

 15. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 22-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 19-ի N02-Ն հրամանը

 16. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2019թ. հունիսի 10-ի թիվ 31-Ն հրաման Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման հավաստագրի ձևը, գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը, դեղատոմսով, առանց դեղատոմսի դեղերի խմբերին դեղի պատկանելիության որոշման ու դրա վերանայման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006 թ. փետրվարի 7-ի թիվ 123-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 17. Ուղեցույց հայտատուների համար

 18. Հետգրանցումային փոփոխությունների ուղեցույց 

 19. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016թ. փետրվարի 12-ի թիվ 46 որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Արողջապահության նախարարի 2017թ. նոյեմբերի 22-ի թիվ 3339-Ա հրամանը

 20. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016թ. փետրվարի 12-ի թիվ 29, 42 և 2016 թ.թ. մայիսի 16-ի թիվ 38 որոշումների կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրաման 2017թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 3398-Ա հրամանը

 21. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 173, 174 և 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 177 որոշումների կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար 2017թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 3399-Ա հրամանը

 22. Հրաման 2022 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 029-Ա-22 Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին

 23. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը