Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնը ստեղծվել է 1992 թվականին Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) երաշխավորությունների համաձայն` որպես վարչական, ֆինանսական և տեխնիկական ինքնուրույնություն ունեցող և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը հաշվետու կազմակերպություն: Կենտրոնի գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված ազգային դեղաքաղաքականության իրագործումն է:

 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

1 Փորձաքննություն և արժևորում: ՀՀ տարածքում դեղերի (այդ թվում` անասնաբուժական), բուսապատրաստուկների, բուժագեղարարական միջոցների, բժշկական նշանակության առարկաների ու սարքերի պետական գրանցման նպատակով փորձաքննության և արժևորման իրականացում:

2. Ներմուծման և արտահանման փորձաքննություն: ՀՀ տարածք ներմուծվող և հանրապետությունից արտահանվող դեղերի հավաստագրման նպատակով փորձաքննության իրականացում:

3. Մասնագիտական ուսումնասիրություններ: ՀՀ տարածքում շրջանառվող դեղերի, դեղագործական այլ արտադրանքի որակի ապահովման, ինչպես նաև կեղծված դեղերի բացահայտման նպատակով դեղագործական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործունեության մասնագիտական ուսումնասիրության իրականացում:

4. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի հսկում: Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի տարեկան պահանջարկի (քվոտաների) որոշում, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ներմուծման և արտահանման հավաստագրում, հաշվետվությունների ներկայացում ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների հսկման միջազգային կոմիտեին:

5.Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների դիտարկում: Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների ուսումնասիրություններ և արդյունքների ներկայացում Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության դեղերի կողմնակի ազդեցությունների դիտարկման միջազգային ծրագրին (ՈՒպսալա, Շվեդիա):

6. Դեղերի արդյունավետ կիրառման հայեցակարգի ներդրում: Հիմնական դեղերի ցանկի վերանայում, դեղերի կիրառման օրինաչափությունների ուսումնասիրություններ, դեղահամաճարակաբանական հետազոտություններ, հիվանդությունների դեղաբուժության օպտիմալ սխեմաների մշակում:

7. Դեղերի կլինիկական փորձարկումների արժևորում: Դեղերի կլինիկական հետազոտությունների ծրագրերի և Հայաստանում դրանց իրականացման թույլտվության համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի փորձաքննություն և ընթացիկ կլինիկական փորձարկումների դիտարկում:

8. Տեղեկատվական և հրատարակչական գործունեություն: Դեղաբուժության, դեղերի, դեղագործական այլ արտադրանքի մասին ժամանակակից և ճշգրիտ տեղեկատվության ապահովում, ինչպես նաև տեղեկատուների, ձեռնարկների և դեղամատյանների հրատարակում:

9. Օրինաստեղծ գործունեություն: Մասնակցություն ՀՀ ազգային դեղաքաղաքականության դրույթների, օրենսդրական փաստաթղթերի մշակմանը, ներդրմանը:

10. Գիտահետազոտական գործունեություն: Դեղագիտական ու գիտաբժշկական հետազոտություններ, դեղերի շուկայի ուսումնասիրություն և դեղատնտեսագիտական վերլուծություն: Կենտրոնում գործում է գիտական խորհուրդ:

11. Դեղակրթական գործունեություն: Գիտագործնական և ուսուցողական սեմինարների ու գիտաժողովների կազմակերպում, այդ թվում ԱՀԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ:

12. Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում: Մասնակցություն նախա- և հետդիպլոմային ուսումնական ծրագրերին

Կենտրոնի մասնագիտական անձնակազմում ընդգրկված են ավելի քան 80 աշխատակիցներ, այդ թվում դեղաբանության, կլինիկական դեղաբանության, դեղագիտության, թունաբանության, քիմիայի, կենսատեխնոլոգիայի փորձագետներ: Կենտրոնի մասնագետները մշտապես մասնակցում են միջազգային խորհրդաժողովների և որոկավորման դասընթացների: Կենտրոնի կազմում գործում է դեղերի որակի հսկման լաբորատորիա:

2009 թվականից կենտրոնը անդամակցում է Եվրոպական Դեղագրքային Հանձնաժողովին` դիտորդի կարգավիճակով:

Կենտրոնի գործունեությունը ԱՀԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից բազմիցս արժանացել է բարձր գնահատականի: