Հարգելի գործընկերներ,

Հայտնում ենք, որ «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 18-րդ մասի համաձայն գրանցման հավաստագրին կցվում են  նաև դեղի բժշկական կիրառման հայերեն հրահանգը (դեղի ընդհանուր բնութագիրը) և օգտագործման հայերեն հրահանգը (ներդիր-թերթիկը), որոնք հիմք են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության բոլոր փուլերում դեղերի նույնականացման, որակի հսկողության և (կամ) պաշտոնական տեղեկատվության համար: Հետևաբար, վերագրանցման հայտին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել Հայաստանում գրանցված դեղի ընդհանուր բնութագրի և ներդիր-թերթիկի հայերեն տարբերակները: