Դեղի վերագրանցման մասին լիազոր մարմնի հրամանն ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին տրվում է վերագրանցման հավաստագիր՝ 5 տարի ժամկետով, որը հաշվարկվում է նախորդ գրանցման ավարտին հաջորդող օրվանից: Հետևաբար, անhրաժեշտ է վերագրանցման հայտը ներկայացնել մինչև նախորդ գրանցման հավաստագրի գործողության ժամկետը լրանալը՝  210 օրացույցային օրվանից ոչ շուտ: Այս ժամկետը համապատասխանում է նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ 78 որոշմամբ հաստատված կարգավորմանը, ընդ որում վերջինիս համաձայն հավաստագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո վերագրանցման հայտեր  չեն ընդունվում: