Հայաստանի Հանրապետություն բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման (համապատասխանության) հավաստագիր ստանալու նպատակով ներմուծողները Առողջապահության նախարարություն են ներկայացնում հայտ՝ կցելով Կառավարության թիվ 429-Ն որոշմամբ (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=183932) սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք տարանջատված են ըստ ներմուծման նպատակների:

Բժշկական արտադրատեսակների (չգրանցված) ներմուծման դեպքում, ըստ 429-Ն որոշմամբ սահմանված ցանկի անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • ներմուծման հայտ,

  • հաշիվ-ապրանքագիր կամ բեռն ուղեկցող այլ փաստաթուղթ (ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրի պարտադիր նշումով)` կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված մատակարարի կողմից,

  • բժշկական արտադրատեսակների փոխադրման փաստաթղթեր` տրանսպորտային միջոցի տեսակին համապատասխան,

  • տեղափոխման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված հատուկ պայմանների պահպանումը հավաստող տվյալներ (եթե կիրառելի է),

  • Մինչև «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-304-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված ժամկետը ՀՀ-ում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառությունը (ներմուծումը) հավաստող փաստաթուղթ,

  • բժշկական արտադրատեսակի արտադրող երկրում կամ Բժշկական արտադրատեսակների կարգավորող մարմինների միջազգային համաժողովի (IMDRF) անդամ երկրներում կիրառման թույլտվությունը (պետական գրանցումը) հավաստող փաստաթուղթ կամ դրա վերաբերյալ փաստարկված տեղեկանք,

  • բժշկական արտադրատեսակների համապատասխանության հայտարարագիր (Declaration of Conformity),

  • բժշկական արտադրատեսակի յուրաքանչյուր սերիայի (խմբաքանակի) համար որակի համապատասխանության հավաստագիր, եթե կիրառելի է, կամ արտադրատեսակի որակը հավաստող այլ փաստաթուղթ,

  • բժշկական արտադրատեսակների կիրառման ձեռնարկը (հրահանգը),

  • բժշկական արտադրատեսակների պարզ գունավոր նկարները կամ գծապատկերները՝ մակնշման հստակ պատկերով:

 

Հարկ է հաշվի առնել, որ մինչև «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային համակարգի համապատասխան գործառույթի ակտիվացումը, բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման հայտերը (ըստ որոշմամբ սահմանված Ձև N 1-ի) և անհրաժեշտ փաստաթղթերը Առողջապահության նախարարություն են ներկայացվում էլեկտրոնային () կամ թղթային եղանակով:

 
Download this file (Import.pdf)Բեռնել[բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման վերաբերյալ]