Փորձագիտական խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված մարմին է, որի գործառույթներն են.

 • դեղագործական արտադրանքի տեսակի որոշումը,
 • դեղագործական արտադրանքի պետական գրանցման ներկայացված հայտերի փորձաքննության արդյունքների գնահատումը և պետական գրանցման կամ գրանցման մերժման նպատակահարմարության մասին եզրակացությունների տրամադրումը,
 • փորձաքննության մեջ գտնվող դեղերի` դեղատոմսային, առանց դեղատոմսի տրվող, հիմնական և հսկվող դեղերի ցանկերին պատկանելության որոշումը,
 • դեղերի կիրառման հրահանգների հաստատումը:

 

ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`

Էլմիրա Արտաշեսի Ամրոյան

Բժիշկ-դեղաբան, պրոֆեսոր, բժշկական գիտությունների դոկտոր

Հեռախոս` (+374 10) 232091, 231682, 230896 109

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 5. Հայաստանի Հանրապետությունում կլինիկական փորձարկումների թույլտվության տրամադրման, այդ նպատակով իրականացվող փորձաքննության կարգերը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002թ. հունվարի 24-ի N63 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N168-Ն որոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում հuկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրuորների կազմը (ցանկը) հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի oգոuտոuի 21-ի N 1129-Ն որոշումը

 7. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 8. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 9. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի ապրիլի 13-ի N07-Ն և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 2018 թվականի մայիսի 31-ի N14-Ն հրամանները

 10. Հայաստանի Հանրապետությունում պատշաճ կլինիկական գործունեության կանոնները հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մայիսի 17-ի թիվ 25-Ն հրամանը