Download this file (Appendix_1_arm_29.04.19.DOC)Բեռնել[Նմուշի հանձնման-ընդունման ակտ, հայերեն]
Download this file (Appendix_1__29.04.19.DOC)Բեռնել[Նմուշի հանձնման-ընդունման ակտ, երկլեզու]
Download this file (Appendix_2_29.04.19.DOC)Բեռնել[Ստանդարտի հանձնման-ընդունման ակտ, երկլեզու]
Download this file (Appendix_2_arm_29.04.19.docx)Բեռնել[Ստանդարտի հանձնման-ընդունման ակտ, հայերեն]
Download this file (Appendix_3_arm_.DOC)Բեռնել[Փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման ակտ, հայերեն]
Download this file (Appendix_3_biligual.DOC)Բեռնել[Փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման ակտ, երկլեզու]
Download this file (Application_Final_arm_HUM_VET_12.07.2019_1.docx)Բեռնել[գրանցման և վերագրանցման հայտ]
Download this file (Variation application_HUM_VET_arm_12.07.2019_1.docx)Բեռնել[հետգրանցումային փոփոխության հայտ]